Home O nás Služby Produkty Katalog Kontakt obchodní podmínky
Bolnad Business
Návštěvy veletrhů a továren
Vaše kancelář v Číně
Prezentační systémy
Tlumočení a překlady
Tisk a webový design
Product sourcing a kontrola kvality
Obchodní semináře
Poptávkový formulář
Všeobecné dodací podmínky pro prodej zboží a služeb společnosti BOLAND.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen „PODMÍNKY") smluvní vztahy vznikající mezi firmou Boland, se sídlem adrese Olomoucká 80/797 618 00 Brno, IČ 66283353 jako prodávajícím a kupujícím uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva").

1.2. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím (společností Boland) vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami  nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou).

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění je dodávka diářů, kalendářů, vína včetně dárkového balení a ostatních reklamních předmětů (dále jen „zboží") a s nimi souvisejících služeb závazně objednaných, určených k reklamním a dárkovým účelům uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1. Cena uvedená v ceníku pro daný katalog na daný kalendářní rok neobsahuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a služeb pro sepsání kupní smlouvy, objednávky v daný den.

3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady za dopravu zboží ke kupujícímu.

3.3  K cenám služeb se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku.

4. DODACÍ LHŮTA

4.1. Dle stavu a množství výrobní kapacity bude vždy stanovena v potvrzení objednávky která je nedílnou součástí podmínek.

4.2. U zakázek se službami se závazná dodací lhůta automaticky posouvá o termín předání textových a jiných potřebných podkladů. Toto prodloužení se vztahuje i na případ nedodržení termínu korektur (nad 10 pracovních dnů od doručení).

4.3. Při sjednané zálohové platbě bude potvrzená dodací lhůta prodloužena o dobu prodlení splatnosti faktury a připsání úhrady zálohové částky v plné výši na účet prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující po dohodě uvede ve smlouvě některou z těchto variant způsobu dodání zboží:
1) osobní převzetí v Brně
2) autodoprava s dobírkou
3) autodoprava bez dobírky
4) pošta dobírkou (jen po odsouhlasení prodávajícím)
5) pošta bez dobírky (jen po odsouhlasení prodávajícím) 6) rozvoz ke kupujícímu

5.2. Místem plnění předmětu smlouvy je u variant : a) 1) kontaktní adresa kanceláře a skladu na adrese Křenova 66, 602 00 Brno b) 2) až 5) místo předání zboží nezávislému autodopravci. c) 6) místo předání zboží kupujícímu nebo jím zmocněné třetí osobě.

5.3. Náklady na dopravu hradí kupující prodávajícímu zvláštní položkou ve faktuře, se hradí přímo autodopravci, se hradí poště v hotovosti.

5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení a DPH.

6.2. Po vzájemné dohodě se ve smlouvě uvede jedna z těchto variant způsobu platby : 1. zálohová faktura (50% nebo smluvní částka po odsouhlasení prodávajícím ) a vyúčtování fakturou nebo dobírka před dodáním zboží 2. faktura po dodání zboží (jen po odsouhlasení prodávajícím) 3. 100% záloha včetně DPH předem.

6.3. Pokud kupní cena objednaného zboží bez DPH nepřekročí částku 5 000,- Kč, je možné zvolit pouze variantu 3.

6.4. Při variantě 1. a 2. vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému přepravci.

6.5. Splatnost faktury je do 14. dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsáním celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.6. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.7. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Při variantě 1. a 2. dle článku 6.2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury a přesáhne-li délka prodlení dobu 30 dnů, sjednává se další smluvní pokuta ve výši 10% z dlužné částky za každých dalších i započatých 30 dnů.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10. dnů po dohodnutém termínu uvedeném na zálohové faktuře, dále pak v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených Obchodním zákoníkem.

8.2. Prohlášení o odstoupení musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení.

8.3. V případě odstoupeni kupujícího od smlouvy (vyjma případu dle čl.8.5.) se tento zavazuje uhradit ve prospěch prodávajícího odstupné ve výši 15% ze sjednané kupní ceny dodávky, a to nejpozději do 14. dnů po zrušení smlouvy.

8.4. V případě odstoupení prodávajícího do smlouvy kupujícím se tento zavazuje vrátit prodávajícímu veškeré odebrané a přitom neuhrazené zboží a dále uhradit ve prospěch prodávajícího storno poplatek ve výši 40% kupní ceny neuhrazeného zboží.

8.5. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající bude v takovém případě kupujícího informovat, formou sdělením na dodacím listě či faktuře částečného plnění, o náhradním prodlouženém termínu plnění dodávky daného zboží nebo o nemožnosti dodání zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i faxem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávaného.Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku pro přijetí zakázky je 5.000,- Kč. Pro objednání je nutné se řídit minimálními počty kusů od vybraného druhu zboží. Vzhledem k rozsáhlé nabídce je nutné toto konzultovat s prodávajícím.

9.2. Sjedná–li kupující ve smlouvě potisk, laser, výšivku nebo jiné označení zboží (dále je „tisk“) , je povinen dodat vhodné podklady pro tisk v měřítku min. 3:1 v kontrastním černobílém provedení a zřetelně v příloze ke smlouvě popsat umístění a barvu potisku. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

9.3. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.

9.4. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení §422 a násl. Obchodního zákoníku.

9.5. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu s náležitostmi dle reklamačního řádku prodávajícího, a to nejpozději do 7 dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 6 měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno.

9.6. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 1 měsíce po obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

9.7. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

9.8. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. V případech neupravenými těmito PODMÍNKAMI se smluvní vztah bude řídit Obchodním zákoníkem a v případě sporu rozhodne místně příslušný soud, což je Městský soud v Brně.

10.2. Upozornění: Zboží uvedené v katalozích a na www strankách prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům. Podávající si vyhrazuje právo toto zboží nedodávat po 1 ks či malém množstí kusů chápaném jako malobchodní odběr.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.  Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.boland-business.com stejně jako ve svých provozovnách.

© Boland Business Services and Consulting
ICP Registration Number 08009375